Disclaimer

 

INFORMATIE OP DE WEBSITE VAN VERZEKERINGSBANK

VERZEKERINGSBANK waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van VERZEKERINGSBANK correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan VERZEKERINGSBANK te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van VERZEKERINGS- BANK of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van VERZEKERINGSBANK, verstrekt door VERZEKERINGSBANK of derden, zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van VERZEKERINGSBANK, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en VERZEKERINGSBANK kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met VERZEKERINGSBANK en/of elke eenzijdige verbintenis van VERZEKERINGSBANK. Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of –diensten of van verzekeringen. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt. De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de website van VERZEKERINGSBANK.

De internetgebruiker kan terecht in één van onze VERZEKERINGSBANKkantoren voor bijkomende inlichtingen en eventueel een gepersonaliseerd aanbod. Voor de meest recente tarieven en acties ter zake kan u steeds terecht op de websites van de betrokken maatschappijen (zie links). VERZEKERINGSBANK kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien gepubliceerde informatie achterhaald is. Nochtans zal VERZEKERINGSBANK alles in het werk stellen om accurate informatie aan te leveren. Door zich toegang te verschaffen tot de website van VERZEKERINGSBANK (www.verzekeringsbank.be) en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden van de VERZEKERINGSBANK (hierna genoemd “VERZEKERINGSBANK”) en ze te aanvaarden.


TOEPASSING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van VERZEKERINGSBANK bezoekt. VERZEKERINGSBANK behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, waarbij de internetgebruikers op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijziging op de website van VERZEKERINGSBANK. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van VERZEKERINGSBANK bezoekt, zijn in elk geval deze die op de website van VERZEKERINGSBANK zijn vermeld bij de toegang van de internetgebruiker tot de site. De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.


AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN VERZEKERINGSBANK

Behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege, zijn VERZEKERINGSBANK en haar aangestelden niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van verlies van winst, kosten om zich een gelijkaardige dienst of product aan te schaffen of verlies van een opportuniteit) die de internetgebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website van VERZEKERINGSBANK of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat hiervoor ook de reden is. Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is VERZEKERINGSBANK op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot de website van VERZEKERINGSBANK als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de website van VERZEKERINGSBANK, staking of het optreden van elk geval van overmacht.


HYPERLINKS

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt VERZEKERINGSBANK geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die van op de website van VERZEKERINGSBANK naar de Internet sites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze Internet sites. De toegang tot deze Internet sites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze Internet sites kunnen onderworpen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de website van VERZEKERINGSBANK. VERZEKERINGSBANK is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.